เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รับฝากขายบ้านและจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุน
บริษัท ดิเอสเตทเอเจนซี่(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท ดิเอสเตทเอเจนซี่(ประเทศไทย)จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมี นายวณิกเกียรติ์ พุฒิธัญทิพ เป็นกรรมการผู้จัดการ ดำเนินธุรกิจรับปรึกษาและบริหารการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด ทีดินเปล่า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ครบวงจร ด้วยบุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 10 ปี ในทุกๆ ด้านโดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นผู้น้ำและมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน ควาน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจรับปรึกษา และบริหารการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง บุคลากร ซึ่งบริษัทได้ฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกในทุกตำแหน่งเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ลักษณะกิจการ
บริษัท ดิเอสเตทเอเจนซี่(ประเทศไทย)จำกัด เป็นบริษัทบริหารการตลาดการขายและรับปรึกษา ให้คำแนะนำโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด ที่มีความพร้อมที่สุดบริษัทหนึ่ง ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 3 ปี ในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น
*การวางแบบแผนของโครงการ (Project Concept)
*การวางแผนการตลาด และการขาย (Marketing And Selling Plan)
*การกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย (Selling Strategy)
*การส่งเสริมการขาย / การโฆษณา (Promotion / Advertising)
*การประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Public Relation)
*การดำเนินการขายและปิดการขาย (Selling Process / Close Sales)
*การจัดหาสถาบันการเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านและอาคารชุด (Co-Ordinate With Bank)
*การวิเคราะห์ เครดิต ลูกค้า (Credit Analysis)
*การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Analysis)

นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร่างบุคลากรที่มีคุณภาพประสานการทำงานเป็นทีม เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผล สูงสุดในการจัดการ พร้อมกับมุ่งมั่นในการสร้างผลงานความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้าของบริษัท โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้บริการ

• เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดและการขาย
• ลดความเสี่ยงแบะค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการตลาดและการขาย
• สะดวกและง่ายต่อการบริหารงานด้านการตลาดและการขาย
• คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
• รายงานข้อมูลสถิติ จากการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
• ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และด้านการเงินธนาคาร
• เพิ่มยอดขาย
• ลดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
• เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย